Teksti suurus:
A A A

Õigusaktid

          
           
 
           Kaitseliiduga seotud õigusaktid:


          

          

      Kaitseliidu seadus     https://www.riigiteataja.ee/akt/120032013001

      Kaitseliidu kodukord   https://www.riigiteataja.ee/akt/115102013009

      Relvaseadus              https://www.riigiteataja.ee/akt/123122013020 

      Kaitseliidu relvade ja laskemoona soetamise, relvade valmistamise, parandamise, ümbertegemise ja
      lammutamise kord ning relvade ja laskemoonaga lubatud tehingute liigid ning nende teostamise kord. 
                                         https://www.riigiteataja.ee/akt/13108051?leiaKehtiv

      Tegevliikme poolt Kaitseliidu sõjalises väljaõppes osalemisel tehtud kulutuste kompenseerimise korra 
       kehtestamine.            https://www.riigiteataja.ee/akt/78028?leiaKehtiv