Teksti suurus:
A A A

Liikmeks astujale

Kuidas astuda Järva maleva liikmeks?

Kaitseliidu tegevliikmeks saab olla vähemalt 18-aastane Eesti kodanik, noorliikmeks saab olla vähemalt 16-aastane Eesti kodanik, kes tunnistab Kaitseliidu eesmärke.
Kaitseliiduga liitumine on lihtne!

1. Kõigepealt võta Järva malevaga ühendust: kas e-posti jarvakaitseliit.ee teel või telefonil: 717 9707 ja lepi kokku kohtumine.

2. Kohtumisel saad võimaluse end ja oma eesmärke tutvustada, infot maleva tegevuse kohta ning abi allüksuse valikul, mille ridadesse hakkad kuuluma.Lisaks saad ka liitumiseks vajalike dokumentide blanketid.
​Kaitseliidu malevaga või Naiskodukaitsega liitumise avaldus;
digifoto suuruses 3×4 cm, kuni 100 kb, jpg laiendiga saata e-mailile jarvakaitseliit.ee;

NB! Tegevliikmeks astumisel on eelduseks KEHTIV tervisetõend!
1. Kuidas edasi?
1) Kui isikul on kehtiv juhtimisõigus (ükskõik millisele sõiduki kategooriale), siis ei ole temal vaja tervisetõendit esitada. Meie kontrollime Transpordiameti kodulehelt juhiloa kehtivust https://eteenindus.mnt.ee/public/juhiloaKehtivus.xhtml. Kui juhiluba kehtib, siis on olemas ka kehtiv tervisetõend. 
Ankeedis tuleb teha märge lisade juures arstitõend "EI" ruutu  ja lisada juhiloa number.

2) Kui isikule on tervishoiuteenuse osutaja poolt väljastatud kehtiv (LS § 101 lg 10 kohane) tervisetõend, saab isik selle digiloo kaudu välja printida või alla laadida ja Kaitseliidule esitada.
Ankeedis tuleb teha märge lisade juures arstitõend "Jah" ruutu.

3) kui isikul on § 28 lg 11 sätestatud asjolu, siis struktuuriüksuse juht teeb otsuse (piisab ka kirjalikus taasesitatavas vormis tehtud märkest isiku avaldusele, et ta vabastatakse tervisekontrollist ja viide § 28 lg 11 märgitud punkti täpsusega, mille alusel tervisekontrollist vabastati.

2. NB! Oluline on nüüd tähelepanna olukorda, kus isikul ei ole tervisetõendit: 
LS § 101 lg 10 alusel kehtestatud VV 16.06.2011 määruse nr 80 §-i 2 kohaselt liigitatakse tervisenõuded kaheks. Liiklusseaduses neid eraldi gruppe välja toodud ei ole ja ühtlasi mõlemad nõuded on Kaitseliidu jaoks sobivad, seetõttu kaitseministri määruses seda eraldi ei täpsustata. 

NB! Kui inimene läheb perearsti juurde KL jaoks tõendit küsima, siis piisab mootorsõidukijuhi 1.grupi nõuetele hindamisest (nii nagu A- või B-kat juhiloa taotlemiseks). Seda tuleb kommunikeerida nendele, kes soovivad KL liikmeks astuda ja vajavad selleks eraldi tõendit. Kui perearst on tervisetõendi väljastanud, siis saab inimene selle digiloo kaudu välja printida või alla laadida, et Kaitseliidule esitada.

3. Toetajaliige
Tervisnõudeid eraldi toetajaliikmetele hetkel ei kehtestatud. Toetajaliikmeid puudutava tervisenõuded reguleerime KaLS muutmisel.
Muudatus tuleb selliselt, et kui toetajaliige soovib osaleda KaLS § 4 lõike 1 punktides 1-6 sätesatud ülesannete täitmises, siis oleks temalt nõutav tervisekontrolli läbimine. 
Juhul, kui toetajaliikme roll piirdub ainelise toetuse (Kaitseliidule materiaalsed vahendid, rahalise toetuse jmt andmises) või oma tsiviilteadmiste ja oskustega lektori rolliga, siis tal puudub vajadus tervisekontrolliks.

NB! Seni, kuni tuleb toetajaliikmeid puudutav muudatus, siis lähtume põhimõttest:
Toetajaliige kes soovib osaleda KaLS § 4 lõike 1 punktides 1-6 sätesatud ülesannete täitmises, esitab kehtiva tervisetõendi. 

3. Kaitseliidu liikmeks vastuvõtmise otsustab allüksuse juhatuse ettepanekul Järva maleva pealik.
P.S. Kui Sul on juba olnud kokkupuuteid kodukoha Kaitseliidu allüksusega ja tunned selle kaitseliitlasi, võid toimida ka vastupidises järjekorras, see tähendab esmalt võtta kontakti allüksusega, seejärel täidad ära sooviavalduse, hangid tervisetõendi perearstilt, leiad soovitajad, teed passipildid ja toimetad dokumendid Järva maleva staapi (Väike-Pärnu 6B, Türi). 

Naiskodukaitsega liitumiseks võta ühendust naiskodukaitse instruktor Merje Mihkelsaar tel 53440519, merje.mihkelsaarnaiskodukaitse.ee
Noorte Kotkastega liitumiseks võta ühendust noorteinstruktor Urmas Piigertiga tel 717 9717, urmas.piigertkaitseliit.ee.
Kodutütardega liitumiseks võta ühendust noorteinstruktor Mare Hendriksoniga tel 717 9718; mare.hendriksonkaitseliit.ee.

Liikmeks astumisega võtab isik endale vabatahtlikult kõik need kohustused, mida Kaitseliidu liige peab täitma.
Vastavalt Kaitseliidu keskkogu 21.03.2023 otsusele peab Kaitseliiduga liitumisel tegev- ja toetajaliige tasuma jooksva aasta liikmemaksu ühe kuu jooksul, olenemata liikmeks saamise kuupäevast. (Näide: Juhul, kui liitumine toimub 2022 . a. detsembrikuus ja tasumine jääb järgmise aasta jaanuarisse, siis tuleb Kaitseliiduga liitujal tasuda liikmemaks 2022. aasta eest mitte hiljem kui 2023. aasta jaanuari kuu jooksul ning 2023. aasta liikmemaks, mitte hiljem kui 31. märtsiks.